Mamy doktora Annę Natalię Kmieć

Opublikowano: wtorek, 10, wrzesień 2019

Anna Natalia Kmiec

Mamy doktora! 


ANNA NATALIA KMIEĆ, doktorantka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, 3 lipca 2019 roku obroniła pracę doktorską "Tożsamości mieszkańców osiedla Rubinkowo w Toruniu. Studium antropologiczne", promotor: dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, recenzenci; prof. dr hab. Iwona Kabzińska-Stawarz i dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. UŁ.

 

W rozprawie, napisanej głównie w oparciu o materiały zebrane w trakcie prowadzonych badań terenowych, podjęła tematykę analizy złożonych procesów formowania się tożsamości, jakie zachodzą wśród osób zamieszkujących (dawniej i obecnie) tytułowe osiedle. W tym celu posłużyła się rozbudowaną kategorią przestrzeni, pokazując ją jako możliwą do opisania płaszczyzn generowania się tychże tożsamości. Ponadto badaczka przeprowadziła wnikliwe badania historyczne (w oparciu o kwerendy prasowe i archiwalne, m.in. w lokalnych instytucjach), które pozwoliły jej na niezbędne do realizacji tematu głównego, opisanie dziejów badanego terenu.

Pani Doktor jest także absolwentką studiów licencjackich i magisterskich z socjologii. Zdobyta tam wiedza i doświadczenie pozwoliły jej na szczegółowe uchwycenie kontekstu społecznego badanych zjawisk. Ponadto Anna N. Kmieć ukończyła studium z zakresu fotografii. Podczas studiów na UMK czynnie udzielała się w życiu naukowym, m.in. prowadząc Koło Naukowe Studentów Etnologii, biorąc udział w organizowaniu i koordynowaniu projektów i konferencji.

Pani Aniu, GRATULACJE!