Mamy doktora Martę Frączkiewicz

Opublikowano: wtorek, 10, wrzesień 2019

Marta Fraczkiewicz
Mamy doktora! 


MARTA FRĄCZKIEWICZ, doktorantka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, obroniła pracę doktorską pt. „Powojenna rzeczywistość Warmii i Mazur we wspomnieniach autochtonów i osadników (1945-1956)”, Toruń, 3 lipca 2019 r., promotor: dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska; recenzenci: prof. dr hab. Iwona Kabzińska, dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM.

W rozprawie, napisanej przede wszystkim w oparciu o materiały zebrane w trakcie własnych badań terenowych oraz źródła archiwalne, podjęła tematykę powojennej migracji na przyłączone do Polski tereny dawnych Prus Wschodnich, zróżnicowanej sytuacji ekonomicznej i społecznej przedstawicieli poszczególnych grup osiedleńczych, a także kolekcji i wystaw muzealnych tworzonych w oparciu o mienie przywiezione przez migrantów.

Pani Marto, GRATULACJE!