Pracownia Studiów Lokalnych i Regionalnych

Kategoria: Katedra Opublikowano: czwartek, 19, październik 2017 KEiAKPracownia 
Studiów Lokalnych i Regionalnych (Laboratory of Local and Regional Studies)

Zadaniem Pracowni jest prowadzenie studiów (w tym badań terenowych i rozważań teoretycznych) nad kulturą wsi, miasteczek, wielkomiejskich dzielnic i przedmieść, miast, aglomeracji, regionów oraz innych przestrzeni osadniczych, a także koordynacja prowadzonych badań i podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy na tę działalność.

Zespół
pracownicy: 
dr Rafał Kleśta-Nawrocki (kierownik) 
dr Tomasz Kalniuk
stali współpracownicy: 
dr Kacper Pobłocki (IEiAK UAM w Poznaniu) 
dr Tomasz Rakowski ((IEiAK UW w Warszawie)

Od 2017 roku w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK działa Pracownia Studiów Lokalnych i Regionalnych, podległa organizacyjnie kierownictwu Katedry. Problemy lokalne i regionalne są przedmiotem zainteresowania pracowników Katedry od początku jej istnienia. W zakresie tematyki badawczej Pracowni mieszczą się takie zagadnienia jak: kultura lokalna i regionalna; społeczności lokalne; kulturowe uwarunkowania rozwoju regionalnego; specyfika funkcjonowania obszarów wiejskich i miejskich; strategie działań społeczności lokalnych i regionalnych; turystyczny potencjał regionów; funkcjonowanie nauki i technologii w kontekście lokalnym; procesy globalizacji, metropolizacji, peryferyzacji; mobilności i migracje; wieś i miasto w procesach transformacji; lokalne recepcje polityki kulturowej, gospodarczej, administracyjnej i historycznej; kultura mieszkańców wsi i miast, tradycyjna i współczesna kultura ludowa i popularna; regionalizm; dziedzictwo kulturowe; lokalność; współczesne procesy tożsamościowe lokalne i regionalne; tradycyjne i współczesne ruchy społeczne i religijne; ikonosfera miast i wsi; media w społecznościach lokalnych; aktywność i aktywizacja społeczności lokalnych i regionalnych; mechanizmy obcości, marginalizacji i wykluczenia w społecznościach lokalnych; animacja kultury lokalnej; zarządzanie społecznościami lokalnymi.  Pracownia podejmuje współpracę z podmiotami o zbliżonych zainteresowaniach i profilu. Pracownia przyczynia się do głębszego zrozumienia zróżnicowanych i wielowymiarowych artykulacji lokalnych społeczności.

Zapraszamy do współpracy instytucje i naukowców specjalizujących się w badaniach lokalnych i regionalnych. Zależy nam na stworzeniu nowych zespołów badawczych i podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowym..

ZARZĄDZENIE Nr 41 w sprawie utworzenia Pracowni Studiów Lokalnych i Regionalnych 

 

 

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.